عنوان کامل پایان نامه :

 دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

این فصل به مطالب مربوط به روش‌شناسی پژوهش نسبت دارد ف مقصود اصلی هر پژوهش علمی، شناخت پدیده‌های طبیعی و کشف روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک کوشش نظامدار برای پاسخ دادن به پرسش‌هاست. روش‌شناسی، بدنه روش‌های مورد بهره گیری در شاخه ویژه‌ای از یک فعالیت می باشد.

فعالیت مورد مطالعه در این پژوهش شناخت و مطالعه سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز در پیش‌بنی سود می باشد.

همانگونه که در گذشته تصریح گردید محور پژوهش حاضر، پیش‌بینی سود شرکت‌ها و مقایسه اندازه دقت آنهاست زیرا پیش‌بینی مهم‌ترین عنصر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست، صحیح و به هناگم صاحبان نفع شرکت می‌باشد. بدین ترتیب با ارتقاء توان پیش‌بینی سود شرکت‌هآ‌امکان برنامه‌ریزی درست مالی در محیط پرتلاطم و متغیر در برابر رقبای توانمند، میسر می گردد. اما در این راستا دستیابی به بهترین روش‌های پیش‌بینی در کانون توجه و محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها قرار می‌گیرد زیرا با انتخاب روش‌هایی مناسب‌تر، پیش‌بینی بهتر شرایط، محدودیت‌ها و فرصت‌ها امکان‌پذیر شده و بنیان برنامه‌ریزی‌های آتی را براساس ساختارهای قابل اطمینان بنا می گردد.

در این پژوهش، کوشش پژوهشگر بر این می باشد که مشهورترین روش‌های پیش‌بینی در کنار واقعیت قرار گرفته و پیش روی پیش‌بینی‌ها با محک درست نمایی، سنجیده می گردد. بدین مقصود از بین روش‌های گوناگون پیش‌بینی سری زمانی، مشهورترین آنها ( روش باکس ـ جنکینز ) گزینه شده و برای مبنای روش‌های اقتصاد سنجی، الگوی مناسب برازش می گردد. و براساس روش‌های صحت سنجی و آزمون اقتصاد سنجی الگوی برآورده شده در محک درست نمایی و انحراف از واقعیت قرار می‌گیرد. تا امکان داوری درمورد روش‌های مناسب پیش‌بینی را امکان‌پذیر سازد.

 

 

 

2-3. جامعه آماری

در ادبیات آماری، جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مورد توجه و نظر ما قرار می‌گیرد. تعریف دیگر جامعه آماری عبارت می باشد از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد.

جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشند که نام این شرکت‌ها در پیوست شماره یک آورده شده می باشد. کیفیت بالاتر اطلاعات، عمومی بودن مالکیت این شرکت‌ها، انتشار سالانه صورت‌های مالی، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت‌های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها از عمده‌ترین علت های محدود کردن جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. پژوهشگر حجم نمونه خود را از بین این شرکت‌ها انتخاب خواهد نمود (آذر و مومنی،1377،ص318)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با مطالعه‌های انجام گرفته بر روی جامعه آماری و بهره گیری از نظرات کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، از میان جامعه آماری در شرکت صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی آبادان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. علت های گزینه سهام شرکت مورد نظر به عنوان نمونه آماری عبارت می باشد از: اول، در طی دوره زمانی پژوهش سهام این شرکت همواره مورد معامله قرار گرفته و معاملاتش دچار توقف نشده می باشد. دوم، به دلیل انجام معامله بر روی سهام شرکت مورد نظر قیمت‌ها یکنواخت نبوده‌اند و سوم، اطلاعات مورد نیاز در دسترس بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری بایستی روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود.

به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت می باشد از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .

تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد .

در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده می باشد :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی  دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای  کمک  به ارزیابی  قدرت سود آوری،                  پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، هست . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش  مؤثرند . پس سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی  قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115)[1].

هدف اصلی این پژوهش مطالعه دقت پیش بینی EPS  بوسیلۀ مدل های سری  زمانی  باکس – جنکینز می باشد . همانطور که ذکر گردید  تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی  با  بازارهایی پیشرفته  و مدرن مانند آمریکا انجام شده می باشد و این درحالی می باشد  که  در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل  ابتدایی می باشد .

به هرحال تحقیقات بسیار کمی  در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده می باشد . محقق با توجه  به  کمبود تحقیقات  وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود  در اخذ  تصمیمات  بهینه توسط بهره گیری کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده می باشد که انجام این پژوهش اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

[1]– Hendriksen; Eldons وINC. 1982 .P. 155

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه - تز - رشته حسابداری