عنوان کامل پایان نامه :

 دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. فرضیه پژوهش

برای تعیین قیمت اوراق بهادار کوشش های زیادی صورت گرفته می باشد ، تا مورد بهره گیری علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار گیرد . جهت گیری غالب این تحقیقات براساس برآورد جریان وجوه نقد حاصل از در اختیار داشتن سهام یا اوراق قرضه ، شکل می گیرد از طرفی آن چه برای برآورد جریان وجوه نقد حاصل از یک سرمایه گذاری مبنا قرار می گیرد سود پیش بینی شده یک واحد اقتصادی می باشد، که تصور می گردد جانشین خوبی برای جریان وجوه نقد آتی می باشد . به همین دلیل محققین حسابداری در طول سالهای اخیر به مقصود پیش بینی دقیق سود چاره جویی کرده اند. مانند راههای دست یابی به برآورد سود آتی پیش بینی مدیریت و مطالعه و مطالعه رفتار سودهای گذشته در طول زمان می باشد که مورد توجه قرار گرفت و کوشش هایی برای ایجاد الگویی قابل قبول بعمل آمد و کم کم  گسترش پیدا نمود.

همانطور که قبلاً اظهار گردید در پیش بینی از طریق مدل ها ، عده ای گمان می کنند. سودهای حسابداری از متوسط سودهای گذشته پیروی می کنند مانند گراهام داد و کاتل . اما بایستی توجه
داشت که ابن احتمال هست که اطلاعات دیگری غیر از سری زمانی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آتی مفید باشند ( مانند آگاهی از قراردادهای جدید فروش ). آقای لیو طی مطالعه‌ای در سال 1980 دریافت که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل رشد تولید ناخالص ملی، رفتار سود را تحت تاثیر قرار می دهد . به هر حال در صورت عدم دسترسی به سایر اطلاعات یک سری زمانی سودهای گذشته ، که در برگیرنده سایر موارد موثر و رفتار سود باشند و مشاهدات مربوط  به اطلاعات لازم را بهتر منعکس می سازد در پیش بینی سود مفید خواهد بود . در این پژوهش کوشش برآن می باشد رفتار سودهای گذشته و دقت پیش بینی سود توسط مدل های سری زمانی باکس ـ جنکینز را در طول زمان مورد مطالعه قرار دهیم تا دریابیم:

آیا سودهای گزارش شده از یک طریقه مخصوص پیروی می‌کنند؟

آیا سودهای آینده مورد انتظار با سود نظاره جاری ارتباط دارند ؟

اصولاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پیش بینی کند؟

مطالعات بسیاری زیادی مانند مطالعات وایمیر[1]  (1984) ، پاتل[2]  (1976) ، جگی[3] (1978) ، نیکولاس[4] (1984) وپن مان[5] (1980) نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی  بار اطلاعات می‌باشند پیشینه تجربی پژوهش نیز اظهار می کند که مدیریت به علت زیر نظر داشتن فعالیت‌های شرکت و آشنایی دقیق با شرکت و وضع آتی آن و دسترسی نزدیک به اطلاعات پیش‌بینی‌های سود آن از دقت پیش تری از پیش بینی سود توسط مدل‌های سری‌های زمانی برخوردار می باشد. مطالعات ولس ـ کاپلند و مارینیو نیز موید این مطلب می‌باشد.[6]

به گونه کلی با در نظر داشتن این که فرضیه پژوهش برمبنای ادبیات و پیشینه  تجربی تحقیقات قبلی شکل می گیرد ، محقق فرضیه خود را بر مبنای پیشینه پژوهش بدین نحو اظهار نموده می باشد:

پیش‌بینی سود هر سهم[7] بوسیلۀ  سری زمانی  باکس ـ جنکینز از دقت مطلوبی ( مناسبی ) برخوردار می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1. روش پژوهش

این پژوهش یکی از تحقیقات نیمه تجربی (شبه آزمایشی) می باشد که با بهره گیری از اطلاعات تاریخی صورت می‌گیرد. به طوری که داده‌های حاصل از سود هر سهم[8] با پیش‌بینی‌های سود هر سهم حاصل از سری‌های  زمانی مورد آزمون و مقایسه واقع می گردد در این پژوهش از روش باکس – جنکینز برای تعیین و شناسایی مدل‌های سری زمانی بهره گیری می گردد.

 

 

 

روش شناسی باکس ـ جنکینز به علت های زیر انتخاب شده می باشد:

  1. رویکردی ساخت یافته[9] را به مقصود انتخاب مدل سری زمانی ارائه می‌دهد.
  2. مدل‌های اتو رگرسیو – میانگین متحرک تلفیقی[10] طبقه نسبتاً بزرگی از مدل های سری زمانی را به مقصود شناسایی در اختیار قرار می‌دهد.
  3. در ادبیات تحقیقات حسابداری بسیار مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (دوپچ و راسویت،1972،ص144-132) [11].

[1]– Vaimier (1989)

[2]– Patel (1976)

[3]– Jaky (1978)

[4]– Nicolass (1989)

[5]– Vepen Man (1980)

[6]– Information on Content

[7]– Earning Per Share

[8]– Earning Per Share

[9]– Surutured Approach

[10]– Autoregressive-Integrated-Moving average

[11]– Dopuch and Rosswatis, 1972 ,PP. 180-194

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری بایستی روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود.

به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت می باشد از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .

تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد .

در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده می باشد :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی  دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای  کمک  به ارزیابی  قدرت سود آوری،                  پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، هست . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش  مؤثرند . پس سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی  قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115)[1].

هدف اصلی این پژوهش مطالعه دقت پیش بینی EPS  بوسیلۀ مدل های سری  زمانی  باکس – جنکینز می باشد . همانطور که ذکر گردید  تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی  با  بازارهایی پیشرفته  و مدرن مانند آمریکا انجام شده می باشد و این درحالی می باشد  که  در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل  ابتدایی می باشد .

به هرحال تحقیقات بسیار کمی  در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده می باشد . محقق با توجه  به  کمبود تحقیقات  وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود  در اخذ  تصمیمات  بهینه توسط بهره گیری کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده می باشد که انجام این پژوهش اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

[1]– Hendriksen; Eldons وINC. 1982 .P. 155

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه - تز - رشته حسابداری