دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته می باشد و در این بین تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده می باشد . در مارس 1973 بنیاد تحلیل گران مالی[1] پژوهش سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش پژوهش که مربوط به پژوهش حاضر می باشد .

در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این پژوهش، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر 1972 حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته می باشد که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی می باشد[2].

در این پژوهش براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش اندازه خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

 

2-1. اظهار مسأله

معمولاً به مقصود پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می گردد. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم  برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض می باشد که روابط بین متغیرها  در آینده نیز ادامه خواهد پیدا نمود (شیوا،1378،ص30-29)3.

برای روشن شدن فرآیند پیش بینی تصریح به این موضوع لازم است که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و… باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،1379،ص20)4.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی می باشد . و پیش‌بینی کننده با بهره گیری از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، بهره گیری از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد .

در روشهای کمّی با بهره گیری از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی   می گردد. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن می باشد . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می گردد . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می گردد ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط می باشد،مدل آماری  مربوط طراحی می گردد و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی  را بهبود بخشید . با در نظر داشتن دسترسی  به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای  روش کمّی ، در این پژوهش از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی   در چارچوب سری زمانی بهره گیری خواهد گردید . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین می باشد و معمولاً  برای  دستیابی به  یک  الگوی تاریخی  که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری  زمانی بهره گیری می گردد  به بیانی دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی کوشش می گردد با بهره گیری ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی گردد.

هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر طریقه گذشته می باشد فرض می گردد که گذشته آینه ای برای آینده می باشد و روندهای گذشته در آینده ادامه می یابد اما بایستی توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه می باشد.

پس نباید امیدوار بود که هر پیش بینی کاملاً دقیق باشد . اما بایستی انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی ، بیشتراز هزینه فرصت ناشی ازعدم پیش بینی باشد .

پیش بینی های سود اکثراً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گرو سوم مدل های کمّی سری های زمانی می باشد .

در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه پیش بینی این گروهها ، نتایج گوناگون و گاهی متضاد بدست آمده می باشد .

به هرحال، محقق دراین پژوهش که در بستربورس اوراق بهادارایران انجام می گیرد بر آن می باشد که دقت پیش بینی سود بوسیلۀ مدل های کمّی سری های زمانی با بهره گیری از متدولوژی باکس – جنکینز را مورد آزمون قرار دهد .

اساساً این پرسش برای محقق مطرح می باشد که آیا مدل های سری های زمانی حاصل از متدولوژی  باکس ـ جنکینز[3] سود را دقیق پیش بینی می کنند؟

[1]– Financial Analysts Federation, FAF

[2]– Wall Street Journal

[3]– Box-Jenkins Methodology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری بایستی روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود.

به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت می باشد از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .

تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد .

در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده می باشد :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی  دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای  کمک  به ارزیابی  قدرت سود آوری،                  پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، هست . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش  مؤثرند . پس سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی  قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115)[1].

هدف اصلی این پژوهش مطالعه دقت پیش بینی EPS  بوسیلۀ مدل های سری  زمانی  باکس – جنکینز می باشد . همانطور که ذکر گردید  تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی  با  بازارهایی پیشرفته  و مدرن مانند آمریکا انجام شده می باشد و این درحالی می باشد  که  در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل  ابتدایی می باشد .

به هرحال تحقیقات بسیار کمی  در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده می باشد . محقق با توجه  به  کمبود تحقیقات  وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود  در اخذ  تصمیمات  بهینه توسط بهره گیری کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده می باشد که انجام این پژوهش اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

[1]– Hendriksen; Eldons وINC. 1982 .P. 155

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه - تز - رشته حسابداری