عنوان کامل پایان نامه :

 دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. انتخاب روش پیش‌بینی

پیشگویی شرایط و رخدادهای آینده، پیش‌بینی تعریف شده و چگونگی انجام این اقدام نیز پیش‌بینی کردن نامیده می گردد (آذر،1377،ص318)1.

روش‌های پیش‌بینی بسیاری وجود دارند که می‌توانند در پیش‌بینی وقایع مورد بهره گیری قرار گیرند می‌توان این روش‌ها را به دو گروه اصلی روش‌های کیفی و کمی تقسیم نمود.

روش کیفی شامل برآورد ذهنی از طریق اظهار نظر متخصصان می باشد. در روش‌های کیفی، پیش‌بینی مبتنی بر داوری ذهنی می باشد و پیش‌بینی کننده با بهره گیری از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می کند. در فرآیند پیش‌بینی، نبود یا عدم دسترسی به اطلاعات تاریخی یا عدم کفایت حجم آن، بهره گیری از روش‌های داوری را ضروری می‌سازد.

روش کمی شفافیت چگونگی انجام پیش‌بینی را تعریف می کند، منطق کار را به روشنی اظهار می‌نماید و عملیات در آن ریاضی می باشد در این روش‌ها با مطالعه داده‌های تاریخی، فرآیند ایجاد متغیر مشخص و در آن فرض می گردد که فرآیند پایدار و قابل تسری به آینده می باشد پیش‌بینی به کمک الگوهای سری زمانی، یکی از انواع اصلی روش‌های کمی می باشد.

سری زمانی، دنباله‌ای از مشاهدات منظم شده یک متغیر برحسب زمان می باشد سری‌های زمانی فقط از سابقه تاریخی متغیر (متغیرها) بهره گیری می کند تا مدلی برای پیش‌بینی به دست آید.

در اقدام سیستم‌های پیش‌بنی اغلب ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی را به کار می‌برند روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل منظم داده‌های تاریخی به کار می‌طریقه و پیش‌بینی انجام می گردد. این امر به سیستم عینیت می‌بخشد و به سازماندهی مؤثر محتوای اطلاعاتی داده‌های تاریخی منجر می گردد سپس پیش‌بینی‌های آماری به عنوان یک ورودی در ارزیابی ذهنی تصمیم‌گیرندگان آگاه اقدام می کند و آنان با بهره گیری از سایر اطلاعات مرتبط و انتظارات خود از آینده، پیش‌بینی را به نحو مقتضی تعدیل می‌کنند.

در این پژوهش از روش باکس ـ جنکینز برای تعیین و شناسایی مدل‌های سری زمانی به علت های زیر بهره گیری گردیده می باشد.

  1. رویکردی ساخت یافته[1] را به مقصود انتخاب مدل سری زمانی ارائه می‌دهد.
  2. مدل‌های اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی[2] طبقه نسبتاً بزرگی از الگوهای سری زمانی را به مقصود شناسایی در اختیار قرار می‌دهد.
  3. در ادبیات پژوهش‌های حسابداری بسیار مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

7-3. تابع آماره

1-7-3. مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز ( اتورگرسیو ـ میانگین متحرک )

زمانی که از مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز صحبت می گردد. در واقع صحبت از خانواده‌ای از مدل‌های می گردد. به اظهار دیگر تنها یک مدل باکس ـ جنکینز وجود ندارد بلکه مدل‌های باکس ـ جنکینز بسیار زیادی هست.

می‌توان این مدل‌ها را به گروه‌های اصلی، مدل‌های اتورگرسیو[3]، مدل‌های میانگین متحرک[4] و مدل‌های تلفیق شده اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تقسیم نمود. به این دلیل غالباً مدل‌های باکس ـ جنکینز را مدل‌های آریما می‌نامند. اما در تمامی این مدل‌ها فرض اساسی بر این واقعیت استوار می باشد که مشاهدات مربوط به یک سری زمانی مستقل نیستند بلکه به صورت پی‌درپی به یکدیگر وابستگی دارند و البته این وابستگی در بستر زمان اندازه‌گیری شده و مورد توجه قرار می‌گیرند.

به علاوه تعریف متغیر وابسته به عنوان یکی از متغیرهای مستلقی که با تأخیر زمانی ظاهر می گردد از دیگر مشخصات مدل‌های باکس ـ جنکینز، با یک تأخیر زمانی مشخص از خود تأثیرپذیر می‌باشد. به عنوان نمونه سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور، از سود تحقق یافته این شرکت‌ها در سال‌های قبل تأثیرپذیر بوده و این تأثیرپذیری به لحاظ آماری معنادار می باشد. این مطلب را می‌توان بنیاد تئوریک و نظری مدل باکس ـ جنکینز را به شمار آورد که البته مهم‌ترین دلیل برای بهره گیری در پژوهش حاضر نیز می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما مجموعه مدل‌های باکس ـ جنکینز را می‌توان به گونه کلی به سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمود که به تبیین زیر می‌باشد:

  1. مدل اتورگرسیو[5]
  2. مدل میانگین متحرک[6]
  3. مدل آرما[7]

در روابط مشخص شده در بالا، yt نشان دهنده متغیر وابسته در زمان t ، yt-1 نشان دهنده متغیر وابسته در زمان t-1 ، a و b نشان دهنده ضرایب متغیرهای مستقل،  نشان دهنده اندازه خطا در زمان t و p و q نشان دهنده درجه مدل و در عین حال گویای اندازه تأثیر در اثرپذیری متغیرهای تابع از متغیرهای مستقل می‌باشد.

به اظهار روشن‌تر، در مدل اتورگرسیو، متغیر وابسته، تابعی از مقدار این متغیر در زمان‌های گذشته می‌باشد. در مدل میانگین متحرک، نوسانات این متغیر وابسته، تابعی از نوسانات این متغیر در زمان‌های پیشین می‌باشد و نهایتاً در مدل ، ادغامی از این مدل ارائه شده و تبیین دهنده متغیر وابسته می‌باشد.

[1]– Structured Approach

[2]– Autoregressive Integrated Moving Average

[3]– Autoregressive

[4]– Moving Average

[5]– Autoregressive

[6]– Moving Average

[7]– Autoregressive Integrated Moving Average

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری بایستی روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود.

به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت می باشد از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .

تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد .

در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده می باشد :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی  دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای  کمک  به ارزیابی  قدرت سود آوری،                  پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، هست . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش  مؤثرند . پس سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی  قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115)[1].

هدف اصلی این پژوهش مطالعه دقت پیش بینی EPS  بوسیلۀ مدل های سری  زمانی  باکس – جنکینز می باشد . همانطور که ذکر گردید  تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی  با  بازارهایی پیشرفته  و مدرن مانند آمریکا انجام شده می باشد و این درحالی می باشد  که  در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل  ابتدایی می باشد .

به هرحال تحقیقات بسیار کمی  در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده می باشد . محقق با توجه  به  کمبود تحقیقات  وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود  در اخذ  تصمیمات  بهینه توسط بهره گیری کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده می باشد که انجام این پژوهش اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

[1]– Hendriksen; Eldons وINC. 1982 .P. 155

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه - تز - رشته حسابداری