عنوان کامل پایان نامه :

 دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

6-1. جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها :

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند کیفیت بالاتر اطلاعات ، عمومی بودن مالکیت این شرکت ها ، انتشار سالانه صورتهای مالی آنها، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت ها از عمده ترین علت های محدود کردن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. محقق حجم نمونه خود را از بین این شرکت ها انتخاب خواهد نمود .

باکس و جنکینز[1] پیشنهاد می کنند که حداقل 50 نظاره بایستی مورد بهره گیری قرار گیرد تا این که در تدوین مدل‌ها نتایج این روش شناسی معنی دار و سودمند واقع گردد.

بدین سان محقق در نظر دارد که حجم مشاهدات کم تر از 50 نباشد تا این که نتایج پژوهش در بخش تدوین مدل‌ها، معنی‌دار گردد.

داده‌ها شامل سودهای پیش‌بینی شده توسط مدل باکس ـ جنکینز وسودهای تحقق یافته شرکت‌ها می‌باشد که از طریق نرم افزارهای صحرا و پارس پرتفولیو و اطلاعیه های بورس بدست می‌آید.

 

7-1. تعاریف عملیاتی متغیرها

متغیر مستقل این پژوهش، پیش‌بینی سود هر سهم[2] به وسیلۀ سری‌های زمانی  باکس ـ جنکینز می‌باشد.

پیش‌بینی سود هر سهم به وسیله سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز شامل سود هر سهم می‌باشد که به وسیلۀ مدل سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز برآورد و تخمین زده می گردد. دقت پیش‌بینی، متغیر وابسته دراین پژوهش می‌باشد که بر مبنای خطای نسبی پیش‌بینی اندازه‌گیری می‌‌گردد:

EPS پیش‌بینی شده ـ EPS واقعی

EPS پیش‌بینی شده

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = خطای نسبی پیش‌بینی

 

8-1. مفاهیم و واژگان اختصاصی

هر پژوهشگر به مقصود درک روابط موجود بین داده های اولیه نا گزیر به کاربرد مفاهیم می باشد از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی بکار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد ، لذا به مقصود جلوگیری از سوء تفاهم و بهره گیری نامطلوب از تفاهم ، واژگان بکار رفته در مسأله را تعریف می‌کنیم. سود هر سهم[3]، سود خالص بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی می باشد.

سری زمانی

سری زمانی مجموعه‌ای از مشاهدات می باشد که به صورت دنباله‌ای در طول زمان تولید می گردد که اگر این مجموعه پیوسته باشد سری زمانی پیوسته گویند و اگر مجموعه گسسته باشد سری زمانی را گسسته می نامند لازم بذکر می باشد با در نظر داشتن ماهیت گسستگی مشاهدات در این پژوهش سری زمانی مورد نظر گسسته می‌باشد (اولیور اندرسین،1998،ص52)[4].

پیش‌بینی

برآورد مقادیر یا مشخصات مربوط به آینده یک متغیر

پیش‌بینی با به کارگیری سری زمانی

پیش‌بینی که با بهره گیری از داده‌های جمع‌آوری شده در طول دورۀ زمانی معین انجام می گردد.

مدل: شکل ساختاری پدیده‌های واقعی

مدل پیش‌بینی

عبارتی آماری که الگوی داده های موجود بر اساس آن تعریف می گردد.

مدل آریما

مدل اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی (‌ بزرگ‌نیا و نیرومند،1384، ص 71 )3.

[1]– Box, G.E.P and G. M.Jenkins,, 1972, PP. 132-144

[2]– Earning Per Share

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]– Earning Per Share

2- Oliver Andersin,1998,p52

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری بایستی روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود.

به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت می باشد از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .

تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد .

در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده می باشد :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی  دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای  کمک  به ارزیابی  قدرت سود آوری،                  پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، هست . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش  مؤثرند . پس سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی  قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115)[1].

هدف اصلی این پژوهش مطالعه دقت پیش بینی EPS  بوسیلۀ مدل های سری  زمانی  باکس – جنکینز می باشد . همانطور که ذکر گردید  تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی  با  بازارهایی پیشرفته  و مدرن مانند آمریکا انجام شده می باشد و این درحالی می باشد  که  در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل  ابتدایی می باشد .

به هرحال تحقیقات بسیار کمی  در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده می باشد . محقق با توجه  به  کمبود تحقیقات  وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود  در اخذ  تصمیمات  بهینه توسط بهره گیری کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده می باشد که انجام این پژوهش اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

[1]– Hendriksen; Eldons وINC. 1982 .P. 155

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس جنکینز

پایان نامه - تز - رشته حسابداری